Αμειβομενη Πρακτικη ΙΕΚ – Δικαιωματα και Υποχρεωσεις

πρακτικη ιεκ
0

Έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, για να δοθούν δημόσιες εισφορές και πληρωμές σε σπουδαστές ΙΕΚ κατά την πρακτική τους πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

 

 • Οι σπουδές στα ΙΕΚ να έχουν διάρκεια το λιγότερο τέσσερα εξάμηνα και να μην ξεπερνούν τα πέντε, με βάση τον Οδηγό Κατάρτισης. Σε αυτά τα εξάμηνα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η πρακτική των σπουδαστών.
 • Η πρακτική πρέπει να γίνει σε κάποιον χώρο εργασίας και να περατωθεί, προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του και να λάβει την Βεβαίωση Κατάρτισης.
 • Η πρακτική πρέπει να διαρκέσει 960 ώρες συνολικά.
 • Η πρακτική άσκηση είναι είτε συνεχής είτε σε τμήματα. Πρέπει όμως, να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 24 μηνών από την περάτωση του τελικού εξαμήνου.

 

Όροι πρακτικής ΙΕΚ

 

Οι όροι για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης από ΙΕΚ είναι:

 

 • Η πρακτική πρέπει να γίνεται σε θέσεις που δίνονται από φυσικά πρόσωπα, δημόσιες υπηρεσίες και όχι από επιχειρήσεις με προσωρινή απασχόληση, από νυχτερινά κέντρα, και γενικά από επιχειρήσεις που δεν είναι δυνατός ο έλεγχος από το ΙΕΚ.
 • Ο ενδιαφερόμενος για πρακτική, πρέπει να υπογράψει σύμβαση πρακτικής με την επιχείρηση, η οποία θα δοθεί μία στον εργοδότη, μία στον σπουδαστή και μία στο ΙΕΚ. Η σύμβαση δεν είναι εξαρτημένης εργασίας.
 • Ο εργοδότης αναθέτει σε ένα στέλεχος, με γνώσεις πάνω στην ειδικότητα του σπουδαστή, να αναλάβει να εκπαιδεύσει τον ασκούμενο στην επιχείρηση και να επιβλέπει την πρόοδο του. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει βιβλίο πρακτικής, όπου γράφει κάθε εβδομάδα τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα του στην επιχείρηση. Σε εβδομαδιαίο πλάνο, ο αρμόδιος του σπουδαστή υπογράφει το βιβλίο αυτό. Σε μηνιαίο πλάνο, ο ασκούμενος πρέπει να δίνει το βιβλίο πρακτικής στο ΙΕΚ να ελέγχεται. Έπειτα από την περάτωση της πρακτικής, ο ασκούμενος δίνει το βιβλίο στο ΙΕΚ, με συμπληρωμένες τις εκθέσεις, τον χρόνο και την ειδικότητα που ασχολήθηκε, τις ημέρες που έλειψε και την λήξη της πρακτικής του, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη του.

 

Αποζημίωση καταρτιζόμενου πρακτικής και ασφάλιση

 

Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ:

 • Επιδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς οργανισμούς, ανάλογα με τον φορέα απασχόλησης τους. Λαμβάνουν αποζημίωση 80% του κατώτατου ημερο-μίσθιου σύμφωνα με τον νόμο, είτε σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, είτε αναλογικά αν η πρακτική διαρκεί λιγότερο από 8 ώρες. Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί έπειτα από την περάτωση της πρακτικής του.
 • Είναι ασφαλισμένοι στο e-ΕΦΚΑ, αναφορικά με μελλοντικά ατυχήματα.

Αν η χρηματοδότηση της αποζημίωσης δεν είναι εφικτή, αρκεί ο εργοδότης να τηρεί τις ασφαλιστικές εισφορές.

 

Οι εργοδότες κατά την πρακτική άσκηση οφείλουν:

 

 • Να έχουν τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, τα ανάλογα μέσα και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό προκειμένου να εκπαιδευτεί ο σπουδαστής κατάλληλα στον εργασιακό του χώρο πάνω στο αντικείμενο της ειδικότητας του.
 • Να τηρεί τις προϋποθέσεις υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση του, όπως προβλέπεται από τον νόμο, προκειμένου να προστατευτεί ο εκπαιδευόμενος
 • Να προσφέρει τα κατάλληλα μέσα προστασίας στους σπουδαστές.

Ο εκπαιδευτής του σπουδαστή θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και τα κατάλληλα δικαιώματα πάνω στο αντικείμενο που θα εκπαιδεύσει.

 • Να καθιστά ενήμερο τον εκπαιδευόμενο για το αντικείμενο του και να τον καθοδηγεί ώστε να ενσωματωθεί ομαλά στην επιχείρηση.
 • Να συμπληρώσουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο έναρξης του ασκούμενου και το έντυπο λήξης όταν ολοκληρωθεί η πρακτική. Στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να συμπληρώσει το δελτίο του ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Ελληνικού Δημοσίου. Τα έντυπα αυτά πρέπει να βρίσκονται στα αρχεία του εργοδότη αν γίνει κάποιος έλεγχος.

Ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων για κάθε εργοδότη ορίζεται από την Επιθεώρηση εργασίας ως εξής:

 

 1. Οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν υπαλλήλους, έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν έναν ασκούμενο
 2. Οι εργοδότες που έχουν 1-10 εργαζομένους έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν το ¼ των υπαλλήλων εξαρτημένης εργασίας
 3. Οι εργοδότες που έχουν περισσότερους από 10 υπαλλήλους έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν το 17% των υπαλλήλων εξαρτημένης εργασίας, μέχρι 40 άτομα είναι το επιτρεπτό όριο. Το ίδιο ισχύει για εργοδότες με περισσότερους από 250 υπαλλήλους και για ΝΠΔΔ με υποκατάστημα.

 

 • Αν ο εργοδότης προσφέρει θέσεις μαθητείας είτε πρακτικής διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων, τα παραπάνω ποσοστά λειτουργούν μαζικά.

Επιπλέον υποχρεώσεις εργοδοτών πρέπει να βασίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.

 

Υποχρεώσεις ασκούμενων

 

Οι πρακτικά ασκούμενοι οφείλουν:

 

 1. Να ακολουθούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της επιχείρησης.
 2. Να τηρούν το ωράριο πρακτικής, σύμφωνα με την σύμβαση.
 3. Να σέβονται την περιουσία (κινητή και σταθερή) του φορέα απασχόλησης.
 4. Να συνεργάζονται με τους υπαλλήλους της επιχείρησης

 

Επιπλέον υποχρεώσεις του ασκούμενου πρέπει να βασίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΙΕΚ και στον Οδηγό Κατάρτισης, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.

 

Συνθήκες πρακτικής για τον εκπαιδευόμενο

 

 • Κάθε ασκούμενος υλοποιεί την πρακτική σε φορείς απασχόλησης σύμφωνα με το αντικείμενο του και θα εποπτεύεται από έναν υπεύθυνο φορέα με κατάρτιση στην ειδικότητα του.
 • Το ωράριο πρακτικής καθορίζεται σύμφωνα με την ειδικότητα του σπουδαστή, 4–8 ώρες την ημέρα. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ημερήσιο ωράριο της σύμβασης του.
 • Δεν επιτρέπεται η πρακτική άσκηση από τις 22:00 έως τις 6:00
 • Δεν επιτρέπεται η πρακτική τις αργίες και τις Κυριακές.
 • Ο σπουδαστής πρέπει να επιβεβαιώσει τις αρμόδιες ιατρικές εξετάσεις για το επάγγελμα της ειδικότητας του. Η πιστοποίηση υγείας γίνεται δωρεάν, με την προϋπόθεση οι εκπαιδευόμενοι να μην είναι ασφαλισμένοι.
 • Η πρακτική γίνεται με την εποπτεία του εργοδότη και του ΙΕΚ
 • Ο ασκούμενος δικαιούται να αναφέρει στο ΙΕΚ την μη τήρηση των κανόνων της πρακτικής.
 • Το Γ.Ε.Α.Σ. του ΙΕΚ είναι υπεύθυνο για την εποπτεία, τον συντονισμό και την διασφάλιση της πρακτικής του εκπαιδευόμενου.

 

Οι εργοδότες που έχουν παραβεί την απόφαση θα υποστούν κυρώσεις σύμφωνα με τον νόμο.

 

Η απόφαση βρίσκεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης